Deklaratë për mediat
Deklaratë për mediat
Në kuadër të shqyrtimit administrativ të trajtimit të ankesës nr. 22 Regj., datë 06.02.2023, të Qendrës “Të Bashkuar Pro Kauzës
Lexo më shumë
Komisioneri Dr. Gajda reagon pas kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë
Komisioneri Dr. Gajda reagon pas kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u njoftua për kërkesën publike të Unionit të Gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë mbi ankesën
Lexo më shumë
Deklaratë për mediat
Deklaratë për mediat
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u sinjalizua në rrjetet sociale dhe u njoh përmes medias me incidentin e ndodhur në
Lexo më shumë
Ndërprerja e energjisë elektrike për familjet e pamundura ekonomikisht përbën diskriminim
Ndërprerja e energjisë elektrike për familjet e pamundura ekonomikisht përbën diskriminim
Ndërprerja e energjisë elektrike dhe mosfurnizimi me energji elektrike të familjeve të pamundura ekonomikisht përbën diskriminim. Komisioneri për Mbrojtjen nga
Lexo më shumë
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zgjidhet anëtar i Bordit Ekzekutiv të Equinet me një mandat dy vjeçar.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zgjidhet anëtar i Bordit Ekzekutiv të Equinet me një mandat dy vjeçar.
Lidhur me Equinet Equinet është Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë, i cili promovon barazinë në Europë duke mbështetur organet
Lexo më shumë
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes reagon përdorimin e gjuhë diskriminuese dhe nxitjes së dhunës në një program TV
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes reagon përdorimin e gjuhë diskriminuese dhe nxitjes së dhunës në një program TV
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes është sinjalizuar nga përfaqësues të komunitetit LGBTI, por edhe nga reagime të tjera në rrjetet
Lexo më shumë
Takim konsultativ
Takim konsultativ
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka filluar procesin e vlerësimit të realizimit të objektivave të Planit Strategjik 2018-2021, me fokus hartimin
Lexo më shumë
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI
Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të
Lexo më shumë

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është institucion publik i pavaruar, i cili është krijuar dhe funksionon në zbatim të Ligjit nr. 10 221 datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në përputhje me Direktivat e BE në fushën e mosdiskriminimit.

Kush Jemi

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë më datë 04.02.2010 miratoi ligjin Nr. 10 221, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u krijua bazuar në këtë ligj si institucion i pavarur në ushtrimin e detyrës, që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin për shkak të gjinisë, racës, ngjyrës, etnisë, gjuhës, identitetit gjinor, orientimit seksual, bindjeve politike, fetare ose filozofike, gjendjes ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzënisë, përkatësisë prindërore, përgjegjësisë prindërore, moshës, gjendjes familjare ose martesore, gjendjes civile, vendbanimit, gjendjes shëndetësore, predispozicioneve gjenetike, aftësisë së kufizuar, përkatësisë në një grup të veçantë, ose për çdo shkak tjetër.

Tiranë

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: 13 Dhjetori,Nr 1. Godina e Bashkisë Shkodër(Kati II).
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.alKorçë

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

Adresa: Rruga “Ramiz Aranitasi”.Godina e Këshillit të Qarkut Fier (Kati I).
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864