08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  në kuadrin e fushatës së ndërgjegjësimit të shoqërisë me Ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe veprimtarinë e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi organizoi me 23.04.2013 një aktivitet të zgjeruar në Bashkinë Elbasan.
Në takimin me Kryetarin e Bashkisë Elbasan, z. Sejdini, u rikonfirmua bashkëpunimi i deritanishëm mes dy institucioneve. Z.Sejdini informoi përfaqësuesit e Zyrës së  Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi mbi programet e bashkisë për mbështetjen e integrimit të grupeve vulnerabël.
Znj. Baraku parashtroi drejtimet kryesore dhe prioritetet e veprimtarisë së institucionit. Ajo theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me institucionet vendore për të garantuar trajtimin e barabartë dhe jodiskriminues të çdo qytetari.
Më pas u organizua një takim i gjerë me komunitetin dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Bashkinë Elbasan. Përveç informimit mbi diskriminimin, llojet, fushat e mbrojtjes që garanton ligji dhe rolin e Komisionerit në mbrojtjen nga sjelljet diskriminuese, iu kushtua vëmendje e veçantë rolit të shoqërisë civile dhe rëndësisë së bashkëpunimit. Specialistët e zyrës  morën ankesat e qytetarëve të pranishëm.

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID