08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, mori pjesë në një seminar të organizuar nga Komisioni Europian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) me Institucionet e Specializuara, të cilat mbrojnë qytetarët nga sjelljet diskriminuese seminarin me temë “Roli i Institucioneve të Specializuara në këshillimn e autoriteteve legjislative dhe ekzekutive dhe aktorëve të tjerë”.
Ky seminar u përqëndrua në një sërë tematikash si:hapat që duhet duhet të ndërmarrin institucionet e specializuara dhe mbështetja nga aktorët e tjerë për të bërë më efektive punën e tyre në lidhje me ndryshimet legjislative; rritja e aftësive të institucioneve të specializuara në këshillimin e e punëdhënësve dhe punëmarrësve, sindikatave dhe ofruesve të shërbimeve, përmes praktikave të mira; domosdoshmërinë e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe aktorët e tjerë, barrierat e ndeshura në stimulimin e një veprimtarie më efektive në lidhje me barazinë dhe mosdiskriminimin.
Në grupet e punës të organizuara sipas tematikave të mësipërme Komisionerja bëri prezent aspektet positive nga puna e KMD-së (trajnimin e dhomave të tregtisë, bashkëpunimi dhe trajnimi i OJF-ve dhe institucioneve vendore mbi çështjet e diskriminimit), rekomandimet legjislative dhe sfidat për realizimin e tyre.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID