08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Artikuj

Përshëndes miratimin më 17 Qershor 2011, të Rezolutës së Këshillit mbi të Drejtat e Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi shkeljen e të drejtave të individeve për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. Rezoluta kërkon nga Komisioni i Lartë i të Drejtave të Njeriut përgaitjen e një studimi që do të synojë: – Identifikimin e legjislacionit dhe praktikave diskriminuese dhe të akteve të dhunës bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor, – Mënyrën si aktet nderkombëtare mund të mbrojnë komunitetin nga aktet e dhunës. Shqipëria e ka mbështetur këtë rezolutë. Komisioneri në kuadrin e plotësimit të 12 Rekomandimeve të BE-së është pjesë e Grupit Ndërinstitucional për rishikimin e legjislacionit me synim mbrojtjen e të drejtave të Komunitetit LGBT. KOMISIONER Irma BARAKU

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” (ish Ministria e Mjedisit), Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID