Aktivitete Ndërgjegjësuese

Broshura informative rreth Virusit COVID19” në gjuhën e minoriteteve kombëtare në Shqipëri

Situata e vështirë e shkaktuar nga përhapja e COVID-19, është edhe më e vështirë për grupet vulnerabël dhe pakicat kombëtare të cilat hasin barriera gjuhësore kur përballen me pandeminë. Pasi Qeveritë janë përgjegjëse për dhënien e informacioneve të nevojshme për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave, përfshirë të drejtën për shëndetin, aksesi ndaj informacionit në gjuhët e pakicave lidhur me masat e sigurisë dhe zhvillimet lidhur me rreziqet e shkaktuara nga përhapja e COVID 19 mbetet një nevojë.

Për t’iu përgjigjur kësaj nevoje, projekti “Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Shqipëri” nën “Instrumentin Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II” të përbashkët mes BE dhe KiE, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, po mbështet 7 pakicat kombëtare në Shqipëri përmes përkthimit në gjuhët përkatëse të pakicave kombëtare të broshurës “Informacion mbi virusin COVID 19”.

Broshura e përgatitur me informacionin e vënë në dispozicion nga Instituti për Shëndetin Publik në Shqipëri përmban informacione të nevojshme rreth masave të sigurisë të Covid-19, përditësime mbi rregullat e Qeverisë për jetesën e përditshme dhe më shumë. Broshurat e përkthyera mund të aksesohen online dhe do të shpërndahen ndaj pakicave Rome, Serbe, Bullgare, Boshnjake, Vllahe, Greke dhe Maqedonase. Kjo nisëm mbështetet gjithashtu nga projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Romacted”, Komiteti Shtetëror i Minoriteteve në Shqipëri, Europe House, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Klikoni në këtë link: