• Koordinatori/Emri mbiemri
  • E-mail
  • Nr. i gjelbër
  • Tel
  • Adresa
  • Orari
  • Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
  • Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)