Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset

 

  • Donacione, sponsorizime

  • Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.