08000606

TOLL - FREE NUMBER

........................................

Në javën Ndërkombëtare të Personave që nuk Dëgjojnë, Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që Nuk Dëgjojnë (ANAD) në bashkëpunim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, mbështetur nga Shoqata e Njerëzve që Nuk Dëgjojne në  Finlandë,  FAD , organizuan në  datë 25  Shtator  2018  aktivitetin me temë: “ME GJUHËN E SHENJAVE, GJITHKUSH ËSHTË I PËRFSHIRË!”, që synonte promovimin e gjuhës së shenjave shqipe si një kusht paraprak i përmbushjese së të drejtave për njerëzit që nuk dëgjojnë dhe reflektimin e parimeve te Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në njohjen e gjuhës së shenjave si të barabartë me gjuhën e folur.

Përfaqesuesi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi theksoi rëndësinë e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara si dhe perafrimit të legjislacionit shqiptar në kuadër të kësaj konvente duke vënë theksin në aksesin dhe gjithpërfshirjen e personave që nuk dëgjojne ne fushat e arsimit të punësimit dhe të mirave dhe sherbimeve.

Në këtë konstest, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskrimiminimi pritet të garantojë aksesin e këtij grupi në faqen e internetit të KMD, duke përshtatur Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi​​ dhe formularin e ankeses në gjuhën e shenjave shqipe, si dhe mbështesë përpjekjet e ANAD për të ndërgjegjësuar institucionet publike dhe private për trajtimin e barabartë të personave që nuk dëgjojnë.

Tiranë

et-

Adresa: Rr: Sami Frashëri, Nr 10, Kati II, Tiranë
Kodi Postar: 1019
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Shkodër, Rr.13 Dhjetori, Nr.1
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Gjirokastër

et-

Adresa: Ish "Shtëpia e Oficerave" ADISA, Gjirokastër
Kodi Postar: 6001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID