Lajme

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda priti në një takim z.Nikolla Gjurgjaj, përfaqësues i shoqatës maqedonase “Ilinden” Tiranë.

 

Z. Gjurgjaj informoi Komisioneri Gajda me punën aktuale dhe angazhimet që zhvillon shoqata në minoriteti kombëtar maqedonas në Republikën e Shqipërisë🇦🇱️.

Në qendër të takimit ishte mbështetja dhe promovimi i ligjit për pakicat kombetare, promovimi i kulturave dhe implementimi në ditën e përditshme të aspekteve të ligjit, që ka për qëllim të sigurojë ushtrimin e të drejtave specifike të personave që u përkasin një pakice kombëtare, të cilat janë të nevojshme për mbrojtjen e identitetit dallues të pakicave kombëtare, si një përbërës thelbësor i një shoqërie të integruar dhe që garantojnë mosdiskriminimin dhe barazinë e plotë para ligjit

Komisioneri Gajda vuri në dukje se “çdo person, që i përket një pakice kombëtare, ka të drejtën të zgjedhë lirisht që të trajtohet ose jo si i tillë, duke mos pasur asnjë disavantazh nga kjo zgjedhje ose nga ushtrimi i të drejtave që janë të lidhura me këtë zgjedhje”.

Po ashtu, ai garantoi se Institucionet publike, qendrore dhe vendore janë të angazhuara për të garantuar barazi të plotë dhe efektive në jetën ekonomike, shoqërore, politike dhe kulturore ndërmjet personave që i përkasin një pakice kombëtare dhe atyre që i përkasin shumicës.

Në fund të takimit, një çëshjtje që u prek ishin edhe ankesat e paraqitura pranë KMD nga shoqata si dhe takimet në muajin Mars me pakicat kombëtare në terrritoret banuese.