Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

z. Robert Gajda, Lindur në Elbasan në 19 Korrik 1983. Ka përfunduar ciklin e plotë të studimeve për Juridik në Universitetin e Pizës, Itali, në Shkurt/2010. Nga Qershori i vitit 2015 ka marrë gradën shkencore Doktor në Shkollën Doktorale për Drejtësi Kushtetuese dhe të Drejtat e Njeriut në Universitetin e Pizës, duke mbrojtur temën e doktoraturës me titull “Rekursi individual kushtetues në rendin juridik shqiptar”.

Ka qenë Lektor me kohë të plotë i së Drejtës Publike dhe Kushtetuese, Filozofisë të së Drejtës dhe Administrative e Posaçme në programin Shkenca Juridike, pranë Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, që nga Dhjetori i vitit 2012 deri në momentin zgjedhjes nga Kuvendi si Komisioner për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 05/Prill/2018. Në shkurt/2014 është emëruar Mbrojtës i Studentëve në Fakultetin Ekonomik të U.E dhe që nga Prill/2016 është zgjedhur Senator në Senatin Akademik të U.E.

Ka marrë pjesë në shumë Konferenca Kombëtare dhe Ndërkombëtare në lëmin e së drejtës, specifikisht në fushën e së drejtës kushtetuese dhe administrative. Gjithashtu, ka organizuar konferenca kombëtare shkencore akademike dhe anëtar në bordet shkencore të konferencave të ndryshme.

Së fundmi ka botuar një cikël leksionesh për të Drejtën Publike dhe një monografi me titull: “Il ricorso diretto dei singoli nell’ordinamento albanese. Aspetti comparativi”, Bonomo Editore, Bolonja, 2017.

Ka bashkëpunuar me organizata të ndryshme të shoqërisë civile sidomos në lidhje me njohjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut si lektor, trajnues, organizues i klinikave ligjore dhe bashkëpunëtor në studime konkrete.

Është impenjuar si individ së bashku me intelektualë, studentë, qytetarë, ojf në përkrahje të nismave qytetare por edhe si fituesh projektesh.

Fushat e interesit janë aspektet kushtetuese, të drejtat e njeriut, zbatimi efektiv i së drejtës, vetëqeverisja vendore, e drejta administrative, konsulenca juridike.