KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Adresa: Rruga e Durrësit Nr.27 ,Tirane
Mobile: + 355 42431077
email: irida.troshani@kmd.al
Web: www.kmd.al