452145241
frefredfde
Analize e Praktikes Gjyqsore per Barazine dhe Mosdiskriminimin 2013-2020._001
265+8++
12564
broshure studim diskriminimi komunitetit rom
Manual anglisht_001
Hate Speech Study. CPD Albania_001
Untitled ghjjkl25258
Customers in need. CPD Albania_001
Raport Dhuna Ndaj Grave ne Politike AL_001
Raport Dhuna Ndaj Grave ne Politike ENG_001
Permbledhje Vendime Diskriminimi.2020.OK (1)_001
broshura e punesimit
plani 2018-2021
169
hkhh2525d
hkhh2525
WEB_CPD_gender_report_en_001
broshura e arsimit
broshura studim diskriminimi i grave
Untitled ghjjkl25
Permbledhese Vendime KMD 2021_001
Permbledhese Vendime KMD 2022_001
Studim Klienti ne nevoje_001
Barazia-gjinore-dhe-diskriminimi-ne-organet-e-meruara-te-pushtetit-vendor_001