Nr. Rendor

Data e kërkesës

Objekti i kërkesës

Data e përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

01

10.01.2023

Informacion në lidhje me ankesat e regjistruara pranë KMD gjatë vitit 2022 nga gazetarë apo punojës të mediave

16.01.2023

Pergjigje nr. 1

Përfunduar

Nuk ka

02

16.01.2023

Kopje të praktikave të ankesave

16.01.2023

Vihen në dispozicion kopje të praktikave të ankesave

Përfunduar

Nuk ka

03

20.01.2023

Informacion në lidhje me ankesën

25.01.2023

Vihet në dispozicion informacioni në lidhje me ankesën

Përfunduar

Nuk ka

04

23.01.2023

CD e seancës dëgjimore

26.01.2023

Vihet në dispozicion CD e seancës dëgjimore

Përfunduar

Nuk ka

05

02.02.2023

Kopje e praktikës së ankesës

08.02.2023

Vihet në dispozicion kopje të praktikës së ankesës

Përfunduar

Nuk ka

06

08.02.2023

Kopje e vendimeve

09.02.2023

Vihen në dispozicion kopjet e vendimeve

Përfunduar

Nuk ka

07

15.02.2023

Kopje e praktikës së ankesës

20.02.2023

Vihet në dispozicion kopje të praktikës së ankesës

Përfunduar

Nuk ka

08

15.02.2023

Informacion në lidhje me ankesat për personat me aftësi të kufizuar

20.02.2023

Pergjigje nr. 8

Përfunduar

Nuk ka

09

20.02.2023

Informacion në lidhje me ankesat për personat e moshës së tretë

22.02.2023

Pergjigje nr. 9

Përfunduar

Nuk ka

10

13.03.2023

Informacion në lidhje me ankesën

15.03.2023

Vihet në dispozicion informacioni në lidhje me ankesën

Përfunduar

Nuk ka

11

15.03.2023

Informacion në lidhje me ankesën

20.03.2023

Vihet në dispozicion informacioni në lidhje me ankesën

Përfunduar

Nuk ka

12

17.03.2023

Informacion në lidhje me ankesën

20.03.2023

Vihet në dispozicion informacioni në lidhje me ankesën

Përfunduar

Nuk ka

13

17.03.2023

Informacion në lidhje me ankesën

21.03.2023

Vihet në dispozicion informacioni në lidhje me ankesën

Përfunduar

Nuk ka

14

21.03.2023

Informacin për listën e targave të automjeteve të institucionit

30.03.2023

Pergjigje nr. 14

Përfunduar

Nuk ka

15

21.03.2023

Informacion në lidhje me ankesat për fëmijët

24.03.2023

Pergjigje nr. 15

Përfunduar

Nuk ka

16

24.03.2023

Informacion se si mund të ankohemi pranë KMD

24.03.2023

Pergjigje nr. 16

Përfunduar

Nuk ka

17

24.03.2023

Informacion në lidhje me ankesat me shkak shëndetësinë

31.03.2023

Pergjigje nr. 17

Përfunduar

Nuk ka

18

11.04.2023

Kopje e vendimit

12.04.2023

Vihet në dispozicion kopje e vendimit

Përfunduar

Nuk ka

19

18.04.2023

Informacion në lidhj me ankesat në marrëdhëniet e punës pranë KMD e gjykatë

24.04.2023

Pergjigje nr. 19

Përfunduar

Nuk ka

20

18.04.2023

Informacion në lidhj me ankesat në marrëdhëniet e punës

24.04.2023

Pergjigje nr. 20

Përfunduar

Nuk ka

21

19.04.2023

Informacion në lidhje me njoftimin e vendimit të KMD

24.04.2023

Pergjigje nr. 21

Përfunduar

Nuk ka

22

24.04.2023

Informacion në lidhje me diskriminimin në punë

26.04.2023

Pergjigje nr. 22

Përfunduar

Nuk ka

23

26.04.2023

Kopje e praktikës së ankesës

03.05.2023

Vihet në dispozicion kopje të praktikës së ankesës

Përfunduar

Nuk ka

24

28.04.2023

Kopje e vendimit

03.05.2023

Vihen në dispozicion kopjet e vendimeve

Përfunduar

Nuk ka

25

05.05.2023

Kopje e vendimeve

08.05.2023

Vihet në dispozicion CD e seancës dëgjimore

Përfunduar

Nuk ka

26

23.05.2023

Kopje e vendimit

24.05.2023

Vihet në dispozicion kopje e vendimit

Përfunduar

Nuk ka

27

29.05.2023

Vendimin e gjykatës

31.05.2023

Kthim përgjigje sapo të dërgohet vendimi do vihet në dispozicion

Përfunduar

Nuk ka

28

12.06.2023

Informacion në lidhje me diskriminimin me bazë gjinore

26.06.2023

Pergjigje nr. 28

Përfunduar

Nuk ka

29

12.06.2023

Kopje e praktikës së ankesës

20.06.2023

Vihet në dispozicion kopje të praktikës së ankesës

Përfunduar

Nuk ka

30

14.06.2023

Vendimin e gjykatës

14.06.2023

Pergjigje nr. 30

Përfunduar

Nuk ka

31

16.06.2023

Kopje e shkresave nga praktika e ankesës

19.06.2023

Vihet në dispozicion kopjet e shkresave nga praktika e ankesës

Përfunduar

Nuk ka

32

16.06.2023

Informacion në lidhje me statusin e zbatueshmërisë së vendimeve e rekomandimeve të KMD

06.07.2023

Vihet në dispozicion informacioni në lidhje me statusin e zbatueshmërisë së vendimeve e rekomandimeve të KMD

Përfunduar

Nuk ka

33

17.08.2023

Informacion në lidhje me vendimet e diskriminimit për proçesin e Rindërtimit

23.08.2023

Pergjigje nr. 33

Përfunduar

Nuk ka

34

25.08.2023

Informacion në lidhje me vendimin e ankesës

01.09.2023

Vihet ne dispozicion informacioni në lidhje me vendimin e ankesës

Përfunduar

Nuk ka

35

06.09.2023

Informacion në lidhje me vendimet e KMD me objekt gjuhën e urrejtjes

14.09.2023

Pergjigje nr. 35

Përfunduar

Nuk ka

36

11.09.2023

Informacion në lidhje me ecurinë e apelimit të vendimeve të KMD

14.09.2023

Vihet në dispozicion informacioni në lidhje me ecurinë e apelimit të vendimeve të KMD

Përfunduar

Nuk ka

37

13.09.2023

Kopje e vendimit

14.09.2023

Vihet në dispozicion kopje e vendimit

Përfunduar

Nuk ka

38

15.09.2023

Informacion në lidhje me kundërshtimin e vendimit të KMD

22.09.2023

Vihet në dispozicion shpjegimi i monitorimit të vendimit të KMD

Përfunduar

Nuk ka

39

03.10.2023

Kopje e vendimit

04.10.2023

Vihet në dispozicion kopje e vendimit

Përfunduar

Nuk ka

40

04.10.2023

Informacion në lidhje me proçedurat e ankesës pranë KMD

05.10.2023

Pergjigje nr. 40

Përfunduar

Nuk ka

41

18.10.2023

Kopje e praktikës së ankesës

23.10.2023

Vihet në dispozicion kopje të praktikës së ankesës

Përfunduar

Nuk ka

42

25.10.2023

Kopje e praktikës së ankesës

26.10.2023

Vihet në dispozicion kopje të praktikës së ankesës

Përfunduar

Nuk ka

43

03.11.2023

Kopje e praktikës së ankesës

07.11.2023

Vihet në dispozicion kopje të praktikës së ankesës

Përfunduar

Nuk ka

44

07.12.2023

Informacion në lidhje me proçedurat e ankesës pranë KMD

12.12.2023

Pergjigje nr. 44

Përfunduar

Nuk ka

45

07.12.2023

Informacion në lidhje me ankesat ndaj mediave

11.12.2023

Pergjigje nr. 45

Përfunduar

Nuk ka

46

20.12.2023

Informacion në lidhje me kundërshtimin e vendimit të KMD

28.12.2023

Vihet në dispozicion informacion në lidhje me kundërshtimin e vendimit të KMD

Përfunduar

Nuk ka

47

21.12.2023

Informacion në lidhje me ecurinë gjyqësore vendimit të KMD

28.12.2023

Vihet në dispozicion informacion në lidhje me ecurinë gjyqësore vendimit të KMD

Përfunduar

Nuk ka