Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

    • tarifat përkatëse (nëse ka)

    • formular aplikimi

    • afati kohor

    • procedurë ankimimi

    • standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.