08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Historiku

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi, më datë 04.02.2010, Ligjin nr. 10 221 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i cili pas dekretimit nga Presidenti i Republikës dhe botimit në Fletoren Zyrtare, hyri në fuqi më datë 13 Mars 2010.

Ligji “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, erdhi me propozim të një grupi deputetësh dhe është një hap konkret në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut nën frymën e dokumenteve ndërkombëtarë dhe njëkohësisht, një hap konkret i përmbushjes së standardeve të anëtarësimit në BE.

Institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi është krijuar dhe funksionon në zbatim të Ligjit nr. 10 221 datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i cili është në përputhje me Direktivat e BE në fushën e mosdiskriminimit, ku përfshihen: Direktiva 2004/43/KE; Direktiva 2000/78/KE; Direktiva 2004/113/KE dhe Direktiva 2006/54/KE. Në këtë aspekt, miratimi i këtij ligji dhe emërimi i Komisionerit është konsideruar si një arritje për Shqipërinë si në aspektin institucional ashtu dhe në atë të mbrojtjes së të drejtave dhe të politikave anti-diskriminim, në “Raportin Analitik 2010, që shoqëron Komunikatën e Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin.

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është autoriteti përgjegjës, që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin.

Veprimtaria e tij mbështetet në zbatimin e të gjitha mekanizmave ligjorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë, për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Me datë 22.04.2010, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, përmes Vendimit Nr. 33 “Për zgjedhjen e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi” zgjodhi Znj. Irma BARAKU në detyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, e cila mbajti këtë detyrë deri me 4 Prill 2018.

Me Vendimin Nr. 60, datë 5.04.2018 “Për zgjedhjen e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi[1], Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, zgjodhi Z. Robert GAJDA në detyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Aktualisht, nga data 5 Prill 2018, Z. Robert GAJDA është emëruar dhe mban detyrën e Komisionerit për Mbrojten nga Diskriminimi në Republikën e Shqipërisë.

 

[1] Vendimi i Kuvendit Nr. 60/2018 është botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 51, datë 12 Prill 2018.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID