NJOFTIM PUBLIK PËR Z. ARBEN MEÇE

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi njofton z. Arben Meçe, në cilësinë e subjektit kundër së cilit drejtohet ankesa nr. 21, datë 01.02.2022, e Rrjetit të Organizatave R/E, Korçë, ku pretendohet diskriminim në formën e gjuhës së urrejtjes, për shkak të “racës”, të pakicës kombëtare rome, nga ana e e Televizionit Vizion Plus dhe opinionistit Arben Meçe, në Emisionin  “Spot LIGHT”, të moderuar nga z. Alban Dudushi, në Televizionin Vizion Plus, mbi procedurat hetimore të zhvilluara në ngarkim të tij.
Ky njoftim kryhet në kushtet kur, Komisioneri nuk disponon asnjë adresë të z. Arben Meçe, për të kryer korrespondencë zyrtare në kuadër të shqyrtimit të ankesës së sipërpërmendur.
Bashkëlidhur këtij njoftimi ndodhen shkresa nr. 222/1, datë 09.02.2022 dhe shkresa nr. 222/2 prot, datë 04.03.2022, drejtuar z. Arben Meçe, të kthyera mbrapsht nga shërbimi postar.

 

KOMISIONER
Robert GAJDA  
Njoftim Publik
Shkresa nr. 222-1 datë 09.02.2022
Shkresa nr. 222-2, datë 04.03.2022
Njoftim Publik per z. Arben Mece
Vendim nr. 100, datë 24.05.2022, Rr. i Organizatave RIE v Arben Mece etj

 

NJOFTIM PUBLIK PËR Z. ARBEN MEÇE

Vendim nr.184, date 03.10.2022, i KMD-se
Njoftim Publik nr.1300_2, datë 03.10.2022, për z. Arben Meçe  

 

NJOFTIM PUBLIK PËR Z. OLSI JAZEXHI

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NJOFTON Z. OLSI JAZEXHI, MBI PROCEDURAT HETIMORE TË ZHVILLUARA NË NGARKIM TË TIJ, NË CILËSINË E SUBJEKTIT KUNDËR SË CILIT DREJTOHET ANKESA NR. 153, DATË 03.10.2022, E ZNJ. ZHAKLIN LEKATARI DHE ÇËSHTJA EX-OFFICIO E NISUR NGA KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI ME URDHËRIN NR. 151, DATË 30.09.2022, KU PRETENDOHET DISKRIMINIM PËR SHKAK TË GJINISË, REFERUAR SHPREHJEVE TË PËRDORURA NGA SHTETASI OLSI JAZEXHI, KUNDREJT ZNJ. ZHAKLIN LEKATARI NË EMISIONIN “FTESË NË 5”, TË MODERATORES BIETA SULO, TË DATËS 29.09.2022, TË TRANSMETUAR NË TELEVIZIONIN TOP-CHANNEL.
KY NJOFTIM KRYHET NË KUSHTET KUR, KOMISIONERI NUK DISPONON ASNJË ADRESË TË Z. OLSI JAZEXHI, PËR TË KRYER KORRESPONDENCË ZYRTARE NË KUADËR TË SHQYRTIMIT TË ANKESËS SË SIPËRPËRMENDUR.
BASHKËLIDHUR KËTIJ NJOFTIMI NDODHET SHKRESA NR. 1301/1, DATË 03.10.2022, DREJTUAR Z. OLSI JAZEXHI
Njoftim ankese Olsi Jazexhi_20221205073044
Njoftim publik Olsi Jazexhi_20221205075713