151225659
Report On Employment In State Administration Of Persons With Disabilities – November 2022
hfhd
Mbrojtja e përmirësuar ndaj diskriminimit e konsumatorëve në nevojë përmes zbatimit të kuadrit ligjor dhe rregullator – 2021
Raporti Monitorimit me Fokus të Veçantë Fëmijët në Arsimin
Raporti Monitorimit me Fokus të Veçantë Fëmijët në Arsim – Dhjetor 2020
Barazia Gjinore dhe Diskriminimi në Organet e Emëruara të Pushtetit Vendor
Barazia Gjinore dhe Diskriminimi në Organet e Emëruara të Pushtetit Vendor – Qershor 2019
Raporti Monitorimit të Aksesueshmërisë së Transportit Publik Vendor për Persona me Aftësi të Kufizuara
Raporti Monitorimit të Aksesueshmërisë së Transportit Publik Vendor për Persona me Aftësi të Kufizuara – Nëntor 2019