08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Në datat 27-29 Qershor, në Budva – Mal të Zi, u mbajt konferenca për lançimin e 3 projekteve rajonale:

–  Praktikat më të mira për Integrimin e komunitetit Rom (EU) – OSCE – ODIHR
– Promovimi i të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e pakicave në Evropën Juglindore (EU) – COE
– Iniciativa Rajonale për Arsimin Gjithpërfshirës (IE) – COE”
Në këtë konferencë u diskutua për situatën e pakicave / grupeve të cënueshme,  veçanërisht e vështirë në Ballkanin Perëndimor, një rajon që ka qenë dëshmitar i konflikteve të armatosura, transformimeve  politike dhe tranzicionit ekonomik në njëzet vitet e fundit.  Konferenca bëri disa rekomandime për organet monitoruese lidhur me konventat e Këshillit te Europës, siç është konventa për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare (FCMN), Karta Europiane për Gjuhën e Minoriteteve (ECRML), Komisioni Europian Kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) si dhe Komisionerin e Këshillit të Europës për të Drejtat e Njeriut.
Në grupin e punës me temë: “Si të përmirësojmë implementimin e ligjit të Anti-Diskriminimit” mori pjesë si komentatore Komisioneria e Zyrës për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Znj. Irma Baraku. Komisioneria prezantoi disa aspekte pozitive të institucionit si: aktivitete ndërgjegjësuese dhe takime me komunitetin, realizimi i hetimeve ex-officio dhe monitorime të shoqëruara nga rekomandimet për institucionet përkatëse, kryesisht në arsim. Znj. Irma Baraku theksoi rëndësinë e këtyre projekteve rajonale për përmirësimin situatës së diskriminimit të komunitetit rom dhe egjyptian.
Në lidhje me këtë temë u theksua nevoja e  fuqizimit të mënyrës së informimit dhe kapaciteteve institucionale në luftën kundër diskriminimit. Nga diskutimet u nënvizuan një sërë masash që duhen ndërmarrë në fusha të ndryshme si: punësim, strehim, edukim e shërbim shëndëtsor. Konferenca dëshmoi se Programet Rajonale mbështesin këtë proçes përmes promovimit të shkëmbimit të praktikave më të mira, duke ndërmjetësuar aktorë të ndryshëm, duke fuqizuar kapacitetet institucionale dhe të shoqërise civile në parandalimin e monitorimin e diskriminimit.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun

27-29 Qershor, në Budva – Mal të Zi

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID