Aktivitete Ndërgjegjësuese

Hapet zyra rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Shkodër

Kjo do të shërbejë për një akses më të mirë për qytetarët në proceset e mbrojtjes nga diskriminimi. Por, kjo zyrë do të mundësojë dhe një bashkpunim më të ngushtë mes KMD-së dhe institucioneve vendore, Universitetit dhe institucioneve të tjera arsimore, OJF-të lokale. Një falënderim për Keshillin e Europës si implementues të Projektit IPA me mbështetjen e BE-së dhe Kryetaren e Bashkisë Shkodër qe na mbështetën në realizimin e këtij angazhimi. Ftojmë qytetarët dhe institucionet e shoqerinë civile t’i drejtohen kësaj zyre për denoncuar rastet e diskriminimit, për të marrë informacion lidhur me Ligjin ” Për mbrojtjen nga diskriminimi”, shkaqet e diskriminimit, fushat, rrugët e ankimit ndaj sjelljeve diskriminuese.