08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

 

Ku u theksua se respekti për të drejtat e njeriut dhe në veçanti të minoriteteve është përparësi për çdo shtet që dëshiron të sillet një mënyrë moderne dhe demokratike.
Ligji për minoritet është një sipërmarrje e rëndësishme. U vlerësua pozitivisht miratimi i ligjit mbi pakicat kombëtare dhe masat e ndërmarra për përmirësimin e gjendjes dhe garantimin e të drejtave të tyre në praktikë.
Gjithashtu, u diskutan çështje specifike lidhur me vetë-identifikimin e pakicave, arsimimin në gjuhën amëtare, pjesëmarrjen në jetën publike, ekonomike, sociale dhe përmirësimin e kushteve dhe infrastrukturës së nevojshme në përditshmërinë e minoritetit.

Zv. Ambasadori shprehu nevojen e prezantimit të Insititucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi pranë minoritetit si dhe implementimin e Ligjit për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare.

Një garanci me shumë për mbrojtjen e pakicave përbën Ligji Nr. 10221 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u krijua bazuar në këtë ligj, si institucion i pavarur në ushtrimin e detyrës, që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin.

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID