08000606

NUMRI JESHIL: PA PAGESË

........................................

Kuvendi i Shqiperise:

Duke konsideruar mbrojtjen e se drejtes se cdo personi per barazi para ligjit,parimin e barazise dhe trajtimit per shanse dhe mundesi te barabarta, si dhe zbatimin e efektshern te politikave antidiskriminim, si perparesi kyce drejt progresit te shtetit shqiptar;
Duke inkurajuar dhe rnbeshtetur veprimtarine e Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi, si nje institucion i pavarur, i cili garanton mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe cdo forme sjelljeje qe nxit diskriminimin, bazuar ne nje liste joshteruese arsyesh te percaktuara ne dispozitat kushtetuese dhe ligjore;
Duke shprehur bindjen e tij se progresi i veprimtarise se Komisionerit ne drejtim te luftes kunder diskriminimit eshte i mundur vetem ne saje te nje sistemi harmonizimi dhe koordinimi real te te gjitha strukturave ne nivel qendror e vendor,
medias, shoqerise civile dhe publikut;

Vlereson:
Zhvillimin institucional dhe arritjet pozitive te veprimtarise se ketij institucioni
ne vitin e dyte te plote te veprimtarise se tij.

Rezoluta e plotë për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për 2012

Tiranë

et-

Adresa: Rruga “Durrësit” Nr.27 Tiranë
Tel: + 355 4 243 1078
E-mail: info@kmd.al

Shkodër

et-

Adresa: ADISA Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham
Kodi Postar: 4001
Tel: + 355 67 449 6586
E-mail: info@kmd.al

Korçë

et-

Adresa: Pranë Ish Bashkisë Korçë, Rr:28 Nentori, Nr.1
Kodi Postar: 7001
Tel: +355 69 620 7371
E-mail: info@kmd.al

Fier

et-

Adresa: ADISA Lagjia 11 Janari, “Shtëpia e Ushtarakëve”
Kodi Postar: 9301
Tel: +355 69 516 1864 

Rreth Nesh

Veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga  administrata publike, por edhe nga subjektet private.

Shkarkoni Aplikacionin

Shkarko aplikacionin për versionin IOS

 Shkarko aplikacionin për versionin ANDROID