Aktivitete Ndërgjegjësuese

Rezolutë për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për 2012

Kuvendi i Shqiperise:

Duke konsideruar mbrojtjen e se drejtes se cdo personi per barazi para ligjit,parimin e barazise dhe trajtimit per shanse dhe mundesi te barabarta, si dhe zbatimin e efektshern te politikave antidiskriminim, si perparesi kyce drejt progresit te shtetit shqiptar;
Duke inkurajuar dhe rnbeshtetur veprimtarine e Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi, si nje institucion i pavarur, i cili garanton mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe cdo forme sjelljeje qe nxit diskriminimin, bazuar ne nje liste joshteruese arsyesh te percaktuara ne dispozitat kushtetuese dhe ligjore;
Duke shprehur bindjen e tij se progresi i veprimtarise se Komisionerit ne drejtim te luftes kunder diskriminimit eshte i mundur vetem ne saje te nje sistemi harmonizimi dhe koordinimi real te te gjitha strukturave ne nivel qendror e vendor,
medias, shoqerise civile dhe publikut;

Vlereson:
Zhvillimin institucional dhe arritjet pozitive te veprimtarise se ketij institucioni
ne vitin e dyte te plote te veprimtarise se tij.

Rezoluta e plotë për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për 2012